Jacob Oz

שינוי תמונת הנושא שלך
שינוי תמונת הנושא שלך
הגנת הפרטיות אבטחת מידע – משפט וסייבר. יו”ר ועדת סייבר והגנת הפרטיות בלהב מנהל אקדמי ומרצה בלשכת עורכי הדין לקורס סוקר רגולציה. ובלשכת יועצי המס.
מצב חשבון משתמש זה הוא אושר

משתמש זה לא הוסיף כל מידע עדיין לפרופיל

Scroll to Top